Chrztu św. udzielamy w 2 i 4 niedzielę miesiąca na Mszy świętej
o godz. 11:30

Rodzice zgłaszają chrzest dziecka w kancelarii parafialnej co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu.

Rodzice przedstawiają w biurze parafialnym następujące dokumenty:

– akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,

– swoje dane personalne,

– dane personalne świadków (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia, zaświadczenie z parafii zamieszkania a nie zameldowania, że mogą pełnić funkcję ojca/matki chrzestnej)

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do:

– udziału w jednej konferencji wg ustalonego terminu

– przystąpienia do sakramentu pokuty.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego 874 – § 1

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

W związku z powyższym godność rodziców chrzestnych mogą pełnić katolicy, którzy:

– są praktykującymi wiernymi – prowadzą regularne życie sakramentalne (co tygodniowa niedzielna Eucharystia, życie łaską uświęcającą oraz zaświadczenie z parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami)

– przyjęli sakrament bierzmowania,

– uczęszczają na katechizację, jeśli są uczniami,

– zawarli sakrament małżeństwa, jeśli żyją w związku (nie mogą być to osoby żyjące w wolnych związkach, konkubinatach itp.)

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1213).

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga… Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 3-4).